Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekt
Ehitise audit

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitisekohta muu hinnang. Eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit.

Kasutuseelne audit tuleb teha Ehitusseadustikus sätestatud juhul enne ehitise kasutusele võtmist ja korraline või erakorraline audit ettenähtud juhul ehitise kasutamisel.

EhS§18 Ehitusseadustik

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele.

Ehitise audit hõlmab vähemalt järgmisi meetodeid:

  • visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras, ning vajadusel tuvastatakse ehitise tehnilised andmed;
  • kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu;
  • dokumentatsiooni kontrollimine, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

Määrus nr 116 Ehitise auditi tegemise kord

Teenused

Ehitise korraline audit

Ehitise korraline audit on ehitise jätkuva ohutuse kontroll. Ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu.

EhS § 11 lg 1Ehitusseadustik

Korralise auditiga tehakse kindlaks, kas ehitis, selle osad, paigaldatudseadmed ja muud olulised sõlmed on jätkuvalt ohutusnõuetele vastavad või vajaksidrekonstrueerimist või hoopiski välja vahetamist.

Ehitisele esitatavad põhinõuded:

  • mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus
  • tuleohutus
  • hügieen, tervis ja keskkond
  • kasutamise ohutus ja juurdepääs

Kasutuseelne audit

  • kasutuseelne audit ehitise ja/või selle osa seadustamisel
  • kasutuseelne audit hoone kasutusotstarbe muutmisel
  • ehitise seisundi hindamine lammutusloa saamiseks

Enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks, lähtudes ehitusseadustikus sätestatust ja arvestades EhSRS § 28 erisusi.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitamismenetluses ehitusprojekti.

Pärast 2003. aasta 1. jaanuari ning enne käesoleva seaduse jõustumist ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks, lähtudes ehitusseadustikus sätestatust ja arvestades EhSRS § 28 erisusi.

EhSRS § 29 lg 3 kohaselt kontrollitakse ehitise nõuetele vastavust EhS § 11 lg 2 jaEhS § 12. Ohutuse hindamisel arvestada, et eelkõige peab ehitis vastama mehaanilisevastupidavuse ja stabiilsuse, tuleohutuse, hügieeni, tervise, keskkonna ningkasutamise ohutuse nõuetele.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse ning vajaduse korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.

EhSRSEhitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Müügieelne audit

Müügitehingu kvaliteeti piirava kokkuleppe usaldusväärseks aluseks saab olla müügieelne audit.

Kohtupraktika alusel peab müüja ise teadma, millised puudused ehitisel on ja enda müügitehingust tekkida võivate nõuete ärahoidmiseks on müüja jaoks vajalik müügieelse ehitise auditi teostamine.

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem.

VÕS § 218 Võlaõigusseadus

Poolelioleva ehitise audit

Poolelioleva ehitise auditi käigus hinnatakse kas pooleliolev ehitis vastab lepingule ja nõuetele, milline on ehitise põhiline valmidus (ehituslikult, ehituse maksumuse kohaselt). Ühtlasi auditiga hinnatakse kas ehitaja poolt on ehitise rajamisel kasutatud tehniliste lahendustega on lepingulise kvaliteedi tagamine üleüldse saavutatav.

Ehitusprojekti ekspertiis

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele või ehitisprojekti osa vastavust nõuetele koosmõjus koostatud ehitusprojekti kui tervikuga, sealhulgas vastavust õigusaktidele, ehitusprojekti koostamiseks väljaselgitatud andmetele, planeeringule, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale.

Ehitusprojekti ekspertiisi kohustuslikkusNõuded ehitusprojekti ekspertiisile

Mõõdistusprojekti koostamine ja ehitise ülesmõõdistamine

Ehitise või ehitise osa seadustamisel on vajalik ehitise projekti puudumisel või selle tegelikkusele mittevastavuse korral, ehitis ülesmõõdistada ning koostada asjakohane mõõdistusprojekt või muudatusprojekt.

Ruumiliste mõõtmete tajumiseks koostame punktipilvedega ruumilisi mõõdistusi.

Ventilatsiooni audit ja mõõdistamine

EAK poolt akrediteeritud katsemetoodikaga teostame ventilatsiooni õhuhulkade mõõdistamist ja koostame ventilatsiooni auditeid.