PPP

Projekti ekspertiisid

Nagu kogemused näitavad, leidub ehitusprojektides kahjuks palju vigu. Kui need vead enne ehitustegevuse algust välja tulevad, siis on võimalik neile reageerida väiksemate kuludega. Paberil tehtud muudatus läheb maksma sisuliselt vaid inseneri ajakulu, kuid ehitusajal välja tulev projektiaps võib tähendada reaalselt rahalist kulu. Eriti halb on olukord siis, kui juhtuvad projektist välja tulema konstruktiivsed või ventilatsiooniga seotud vead. Nende lahendamine poole ehitustegevuse pealt võib olla väga kulukas ja ebameeldiv.

Siinkohal soovitame tellida sõltumatu ekspertiis teostatud projekteerimistööle mitte ainult Tellijal, vaid ka projekteerijatel endil. Ekspertiisi maksumus võrreldes projekteerimismaksumusega on ca 5-8%, kuid kasutegur võib olla suur.

Ehitusprojekti ekspertiisi teostamise käigus tuleb hinnata eeskätt ehitusprojekti vastavust ettenähtud nõuetele, lähteandmetele ning tulemustele.

Ehitusprojektide ekspertiiside tegemist käsitleb Majandus- ja taristuministri määrus “Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile”.

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel lähtutakse järgnevast:

 • detailplaneeringust;
 • projekteerimistingimustest;
 • valla või linna ehitusmäärusest;
 • ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitest;
 • õigusaktidega ehitisele esitatud nõuetest;
 • õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatud nõuetest;
 • ehitusprojektis käsitletud ehitise kohta käivatest standarditest;
 • projekteerimise lähteülesandest ning muudest tellijapoolsetest dokumentidest.

PS! Et saada terviklikku pilti, tuleks ekspertiis korraldada kõigile projekti osadele.

Vastavalt “Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise korrale” koostatakse ekspertarvamus, mis peab sisaldama järgnevat:

 • kokkuvõtet lähteandmetest (projekteerimise lähteandmed, projektid);
 • ehitise lühiiseloomustust;
 • tehniliste lahenduste iseloomustust;
 • järeldusi ehitusprojekti kohta;
 • teavet nõuetele mittevastavuste kohta.
Top